Partnarskap er eit mykje brukt omgrep i bistand- og utviklingssektoren. Konseptet er eit moteord som blir brukt uavhengig av faktiske forhold, ifølge rapport.

Klikk på bildet for å laste ned rapporten.

 • Eit moteord

  Omgrepet brukast hyppig om dei fleste forhold i bistand- og utviklingssektoren, uavhengig av korleis samarbeida faktisk er organisert i praksis. Partnarskap er eit moteord utan særleg innhald.

 • Norecpartnarar sluttar opp om prinsippa

  Dei fleste Norec partnarar sluttar opp om prinsippa som ligg til grunn for partnarskapsomgrepet og har ei felles forståing av omgrepet.

 • Lite bevisstheit rundt maktforhold

  Dei praktiske døma som kom fram i intervjua at dei i liten grad er bevisste på eventuelle skeive maktforhold som eksisterer i utvekslingspartnarskapa.

 • Norec gir omgrepet delvis meining

  Norec brukar partnarskapsomgrepet flittig i rettleiingsdokument for søkarar, og legg vekt på kvalitetar som eigarskap, gjensidigheit og samarbeid. Men det er ikkje spesifisert korleis ein skal operasjonalisere dette.

Artikkel: Partnarskap er eit moteord som manglar innhald