Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

What Norec does

  • About Norec
  • What we do
  • Our core values
  • Our history
  • Ethical guidelines

About Norec
The Norwegian Agency for Exchange Cooperation (Norec) is an executive body under the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Our aim is to help achieve the overarching goals of Norwegian development policy, which form part of Norway’s integrated approach to implementing the 2030 agenda.

We do this through mutual exchange. This means that we work with international partners who want to use the exchange model to learn from each other and develop.

Norec is the only competence centre for international exchange in Norway. We provide knowledge and inspiration on our exchange method to organisations, institutions and private companies.

Our head office is located in Førde in Western Norway. Our Director General is recruited for a term of four years, with the opportunity for a further four-year extension.

What we do
Norec provides grants, follow-up and training to about 220 partners from various countries. Our partners consist of organisations, institutions and private businesses in Norway, Africa, Asia and Latin America. We all work together to solve global problems, based on local needs and conditions.

Norec is a Norwegian competence centre for exchange cooperation. We can provide advice and information and offer areas for the exchange of experience to organisations, institutions and companies that wish to send and/or receive participants on work placements.

Our grant is used to enable our partners to exchange employees or members among themselves. The exchanges must be long-term and involve multiple tours over several years. Both the partners and those who go on exchange – i.e. the participants – must take active steps during and after the exchange to ensure the best possible environment for learning.

All partners and participants receive training and follow-up support before, during and after the exchange. Our courses are designed to facilitate active participation and varied learning methods, to increase the motivation to be a changemaker and to encourage reflection. We thus ensure that everyone involved learns about exchange cooperation and can put it into a global context.

Our core values
Reciprocity is one of our core values and a guiding principle. A reciprocal partnership implies that everyone both contributes and benefits from the relationship. All parties are equal in a reciprocal partnership. Every party has the power to influence the processes and decisions that affect them. The partners must collaborate on project development, goal setting, recruitment and participant follow-up, and must demonstrate transparency about the use of resources and budget. They each set their own goals, but as partners, they also commit to helping each other to achieve these goals.

Building trust takes time. We know that the reciprocal aspect of a partnership evolves over time. The trust that develops leads to the sharing of responsibilities, ownership of each other’s results, and a common understanding of the challenges. Reciprocity highlights contributions, respect and ownership of one’s goals, and facilitates participation in the development of society.

In addition to reciprocity, Norec has some behavioural values ​​that should characterise both employees and participants. We have paired the values, which serves to show how we seek to address multiple dimensions simultaneously: challenge and show respect; be enthusiastic and professional.

Fra Fredskorpset til Norec - fra bistand til gjensidighet

Fredskorpset ble opprettet i 1963, etter modell av det amerikanske Peace Corps. Tanken bak et fredskorps var solidaritet med verdens fattige og troen på internasjonalisering og gjensidig forståelse som veien til fred.

Unge, idealistiske mennesker med kompetanse skulle reise ut til land hvor de kunne bidra til mest mulig effektiv utviklingshjelp. Fredskorpserne skulle være fagpersoner og eksperter. Målsetningen var å bidra til økonomisk og faglig utbygging i utviklingslandene og å fremme menneskelig kontakt og forståelse over landegrensene. Omlag 1500 nordmenn ble sendt ut av Fredskorpset i perioden 1963-1999.

Gjensidig utveksling fra 2001
Det gamle Fredskorpset kom under press fra både politisk og faglig hold i løpet av 90-tallet. Det ble vanskelig å skille Fredskorpset fra annen ekspertbistand. I 2001 ble Fredskorpset re-etablert med klarere ungdommelig profil og større vekt på verdiene solidaritet, likeverd og gjensidighet. Organisasjonen ble lagt direkte under Utenriksdepartementet, med eget styre, og var ikke lenger en del av Norad.

Partnerskap og gjensidighet stod nå sentralt i utvekslingsordningen. Fredskorpset rekrutterte ikke lenger deltakere selv, men gav økonomisk støtte til gjensidig utveksling av deltakere mellom virksomheter i Norge og utviklingsland, og etter hvert også mellom land i sør.

Gjennom utveksling på tvers av landegrenser, skulle Fredskorpset bidra til å oppnå en større grad av likeverd, gjensidighet, åpenhet og solidaritet mellom mennesker i nord og sør. Fredskorpset skulle bedre befolkningens muligheter til å sette sine egne utviklingsmål og til å nå disse, samt bidra til bedre deltakelse fra utviklingslandene i internasjonalt samarbeid. Gjensidig læring ble også en viktig brikke til økt kulturell forståelse og kunnskap i Norge om de grunnleggende behov for en mer rettferdig fordelingsstruktur mellom nord og sør. Fredskorpset jobbet blant annet med nettverksarrangement i hele Norge for å øke engasjement og innsikt i nord-sør spørsmål.

Under UD
I 2009 ble styreordningen lagt ned og vedtektene byttet ut med en instruks fra Utenriksdepartementet. Denne la vekt på at Fredskorpset skulle medvirke til å gjennomføre det overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene. Fredskorpset skulle særlig arbeide for målsetningen om en verden der grunnleggende menneskerettigheter blir realisert. Med dette for øye skulle Fredskorpset bidra til kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner i Norge og utviklingsland, bygget på solidaritet, likeverd og gjensidighet.

Fredskorpset forandret seg med re-etableringen i 2001. Andelen sør-sør prosjekter økte, fordi effekten av utveksling mellom land med de samme utfordringene i mange tilfeller var svært fruktbar. Satsingen på ungt lederskap og deltakelse i samfunnsutviklingen ble også satt i sentrum. Mange samarbeidsland hadde en høy arbeidsledighet og en befolkning der 50 prosent var under 25 år. Entreprenørskap, utdanning og lokale rollemodeller kunne være med å løse utfordringene landene stod overfor.

Nytt navn, ny by og ny instruks
I 2018 ble hovedkontoret til Fredskorpset flyttet fra Oslo til Førde. Med flyttingen kom også ny instruks og nytt navn. Fredskorpset ble til Norec,

Norec skal skape bredt engasjement for menneskerettigheter og internasjonale utviklingsspørsmål, med unge mennesker som særlig målgruppe. Å fremme global nettverking og bygge broer blir viktig i den videre utviklingen. Noregs samarbeidspartnere består av enkeltindivider. Møter over landegrensene utvider perspektiver og endrer holdninger, og øker kunnskapen og erfaringene som kan skape et bedre samarbeid. Norecs kjerne ligger i å skape utvikling ved å bringe folk sammen for å lære, dele og forstå.

Ledelse
Tor Elden var først generalsekretær og deretter direktør i Fredskorpset i perioden 2000–2008. Fra august 2009 var Nita Kapoor direktør, etterfulgt av Hege Hertzberg fra august 2017 til februar 2018. Nåværende direktør er Jan Olav Baarøy. 

Ethical guidelines

The work of Norec is based on equity, solidarity and reciprocity. At the core of these values lie our ethical principles. Participants, partners and employees are all ambassadors of Norec and shall act in accordance with these ethical principles in their work and in their relation to others.

We are culturally sensitive
We familiarise ourselves with local laws, culture, moral codes and traditions, and show respect in these matters through our behavior.

We respect human dignity
We show respect, through our behavior, to all individuals, regardless of race, gender, religion, colour, national or ethnic origin, language, sexual orientation, age, socio-economic status, political conviction, or any other distinguishing feature. We do not accept any form of harassment, abuse, discrimination, or any form of reprehensible conduct.

We are accountable 
We consider the environmental consequences of our activities. We do not use our position to obtain benefits for others or ourselves. We have zero tolerance for corruption and other financial irregularities, and we report unacceptable circumstances or behavior.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon