Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Qué hace Norec

  • Om Norec
  • Kjerneverdiar
  • Historia vår
  • Etiske retningslinjer

Norec gir økonomisk stønad til utveksling av tilsette og frivillige mellom Norge og land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Det er bedriftene sjølv som arrangerer utvekslinga, og som sender ut og tek imot deltakarane. Vi tilbyr kurs og opplæring, og følger opp før, under og etter utvekslingen.

Utvekslinga skjer mellom partnarar
Utvekslinga skjer mellom norske og utenlandske verksemder/organisasjoner.
De må sjølv finne ein partnar de vil utveksle med før de søker stønad frå oss. 
Vi kan også gi stønad til utveksling der begge partnarar held til i utlandet, eller der ein norsk partnar ønsker samarbeid med to partnarar i utlandet. 

Deltakarane reiser for å jobbe
Dei som reiser på utveksling er som hovudregel mellom 18 og 35 år. 
De kan rekruttere deltakarar blant eigne tilsette eller medlemmer, eller lyse ut utvekslinga eksternt. Alle som reiser på utveksling må delta på ei førebuingskurs i regi av Norec. 

Utvekslinga er til for å lære av kvarandre
Under utvekslinga reiser deltakarane frå Norge for å jobbe i utlandet, samtidig som dei utanlandske deltakarane kjem til Norge. 

Kostnader og ressursbruk
Norec dekker ei moderat løn/lommepengar for deltakarane. Vi dekker også reise, opphald, forsikring og språkkurs. 
Ein av dykkar tilsette må ta seg av kontakten med Norec, følge opp deltakarane og administrere utvekslinga. Kontaktpersonen får delta på kurs og møter gjennom Norec. 

Vi gir eit lite administrasjonstilskot til alle partnarar. De må likevel rekne med å legge ned ressurser i form av arbeidstid i prosjektet.

Kurs og opplæring
Norec tilbyr kurs for våre partnarar og deltakarar. Målet med opplæringa er å sørge for at alle involverte har best mogleg forutsetningar for å skape fruktbare utvekslingsopphald og vellukka partnarskap. 

Partnarar får opplæring i relevante prosjektstyringsverktøy og rettleiing i oppfølging av deltakarar, og vi sørger for at deltakarane er godt førebudd til utveksling og får oppfølging på veg heim igjen til kvardagen. Det er også viktig for kursa til Norec at deltakerne får moglegheiten til å lære frå kvarandre, dele erfaringar og bygge nettverk på tvers av landegrenser. Læring skal delast, ikkje haldast for seg sjølv. 

Gjensidigheit er ein overordna verdi og ei rettesnor for Norec. At eit partnarskap er gjensidig betyr at alle både bidreg og får noko ut av det. Alle partar er likeverdige i eit gjensidig partnarskap. Kvar aktør har myndigheit i prosessar og avgjerder som gjeld dei. Partnarane skal samarbeide om å utforme prosjekt, mål, rekruttere og følgje opp deltakarar, samt openheit om ressursbruk og budsjett. Dei set seg eigne mål, men som partnarar forpliktar dei seg til å hjelpe kvarandre med å oppnå desse måla.

Tillit er tidskrevjande å bygge. Vi veit at gjensidigheit i eit partnarskap utviklast over tid. Denne tilliten som oppstår fører til deling av ansvar, eigarskap til kvarandre sine resultat og ei felles forståing av utfordringar. Gjensidigheit tydeleggjer bidrag, respekt og eigarskap til eigne målsettingar, og gir rom til å delta i utviklinga av eige samfunn.

I tillegg til gjensidigheit har Norec nokre åtferdsverdiar som skal kjenneteikne både tilsette og deltakarar. Dei er forma som verdipar, og viser korleis vi skal takle fleire dimensjonar samstundes: Utfordre og vise respekt. Vere engasjert og profesjonell.

Fra Fredskorpset til Norec - fra bistand til gjensidighet
Fredskorpset ble opprettet i 1963, etter modell av det amerikanske Peace Corps. Tanken bak et fredskorps var solidaritet med verdens fattige og troen på internasjonalisering og gjensidig forståelse som veien til fred. test

Unge, idealistiske mennesker med kompetanse skulle reise ut til land hvor de kunne bidra til mest mulig effektiv utviklingshjelp. Fredskorpserne skulle være fagpersoner og eksperter. Målsetningen var å bidra til økonomisk og faglig utbygging i utviklingslandene og å fremme menneskelig kontakt og forståelse over landegrensene. Omlag 1500 nordmenn ble sendt ut av Fredskorpset i perioden 1963-1999.

Gjensidig utveksling fra 2001
Det gamle Fredskorpset kom under press fra både politisk og faglig hold i løpet av 90-tallet. Det ble vanskelig å skille Fredskorpset fra annen ekspertbistand. I 2001 ble Fredskorpset re-etablert med klarere ungdommelig profil og større vekt på verdiene solidaritet, likeverd og gjensidighet. Organisasjonen ble lagt direkte under Utenriksdepartementet, med eget styre, og var ikke lenger en del av Norad.

Partnerskap og gjensidighet stod nå sentralt i utvekslingsordningen. Fredskorpset rekrutterte ikke lenger deltakere selv, men gav økonomisk støtte til gjensidig utveksling av deltakere mellom virksomheter i Norge og utviklingsland, og etter hvert også mellom land i sør.

Gjennom utveksling på tvers av landegrenser, skulle Fredskorpset bidra til å oppnå en større grad av likeverd, gjensidighet, åpenhet og solidaritet mellom mennesker i nord og sør. Fredskorpset skulle bedre befolkningens muligheter til å sette sine egne utviklingsmål og til å nå disse, samt bidra til bedre deltakelse fra utviklingslandene i internasjonalt samarbeid. Gjensidig læring ble også en viktig brikke til økt kulturell forståelse og kunnskap i Norge om de grunnleggende behov for en mer rettferdig fordelingsstruktur mellom nord og sør. Fredskorpset jobbet blant annet med nettverksarrangement i hele Norge for å øke engasjement og innsikt i nord-sør spørsmål.

Under UD
I 2009 ble styreordningen lagt ned og vedtektene byttet ut med en instruks fra Utenriksdepartementet. Denne la vekt på at Fredskorpset skulle medvirke til å gjennomføre det overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene. Fredskorpset skulle særlig arbeide for målsetningen om en verden der grunnleggende menneskerettigheter blir realisert. Med dette for øye skulle Fredskorpset bidra til kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner i Norge og utviklingsland, bygget på solidaritet, likeverd og gjensidighet.

Fredskorpset forandret seg med re-etableringen i 2001. Andelen sør-sør prosjekter økte, fordi effekten av utveksling mellom land med de samme utfordringene i mange tilfeller var svært fruktbar. Satsingen på ungt lederskap og deltakelse i samfunnsutviklingen ble også satt i sentrum. Mange samarbeidsland hadde en høy arbeidsledighet og en befolkning der 50 prosent var under 25 år. Entreprenørskap, utdanning og lokale rollemodeller kunne være med å løse utfordringene landene stod overfor.

Nytt navn, ny by og ny instruks
I 2018 ble hovedkontoret til Fredskorpset flyttet fra Oslo til Førde. Med flyttingen kom også ny instruks og nytt navn. Fredskorpset ble til Norec,

Norec skal skape bredt engasjement for menneskerettigheter og internasjonale utviklingsspørsmål, med unge mennesker som særlig målgruppe. Å fremme global nettverking og bygge broer blir viktig i den videre utviklingen. Noregs samarbeidspartnere består av enkeltindivider. Møter over landegrensene utvider perspektiver og endrer holdninger, og øker kunnskapen og erfaringene som kan skape et bedre samarbeid. Norecs kjerne ligger i å skape utvikling ved å bringe folk sammen for å lære, dele og forstå.

Ledelse
Tor Elden var først generalsekretær og deretter direktør i Fredskorpset i perioden 2000–2008. Fra august 2009 var Nita Kapoor direktør, etterfulgt av Hege Hertzberg fra august 2017 til februar 2018. Nåværende direktør er Jan Olav Baarøy. 

The work of Norec is based on equity, solidarity and reciprocity. At the core of these values lie our ethical principles. Participants, partners and employees are all ambassadors of Norec and shall act in accordance with these ethical principles in their work and in their relation to others.

We are culturally sensitive
We familiarise ourselves with local laws, culture, moral codes and traditions, and show respect in these matters through our behavior.

We respect human dignity
We show respect, through our behavior, to all individuals, regardless of race, gender, religion, colour, national or ethnic origin, language, sexual orientation, age, socio-economic status, political conviction, or any other distinguishing feature. We do not accept any form of harassment, abuse, discrimination, or any form of reprehensible conduct.

We are accountable 
We consider the environmental consequences of our activities. We do not use our position to obtain benefits for others or ourselves. We have zero tolerance for corruption and other financial irregularities, and we report unacceptable circumstances or behavior.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon