Partnerskapet må søke om en samarbeidsavtale og en rundeavtale med Norec før en utvekslingen kan igangsettes. Samarbeidsavtalen består vanligvis av tre runder med utveksling. I søknaden skal partnerskapet gjøre rede for hvilke mål de ønsker å oppnå gjennom utveksling, og hvordan de vil samarbeide.

Søknad om utvekslingsprosjekt

Søknad om samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen er en intensjonsavtale som inngår mellom Norec og koordinerende partner på vegne av partnerskapet. Grunnlaget for avtalen er en prosjektbeskrivelse som angir hva partnerskapet skal oppnå gjennom utvekslingen, og en partnerskapsavtale hvor de fordeler ansvar seg i mellom. Søknaden om samarbeidsavtale består av to dokumenter:

Partnership agreement (B16)

Denne avtalen signeres av alle partnerne og nedfeller deres forpliktelser ovenfor hverandre.

Overall project description (B01)

Prosjektbeskrivelsen beskriver de planlagte resultatene for tre runder med utveksling og hvordan deltakerne skal følges opp underveis.

Søknad om rundeavtale

For at partnerskapet skal ha størst mulig grad av fleksibilitet inngås søkes det om et eget tilskudd for hver runde med utveksling. I rundeavtalen beskrives hvilke aktiviteter som skal gjennomføres av deltakerne og hvilket økonomisk tilskudd som gis for å dekke disse. Søknaden om rundeavtale består av to dokumenter:

Round agreement application (C01)

Dokumentet spesifiserer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres av eltakerne i den enkelte runden, og hvordan disse bidrar til å oppnå prosjektets planlagte resultater nedfelt i samarbeidsavtalen med Norec.

Round budget (C02) incl. financial report (C04)

Budsjettet spesifiserer kostnadene knyttet til utvekslingen. Budsjettet brukes også som utgangspunkt for en økonomisk rapport som leveres etter runden er avsluttet. 

Søknadsdokumentene med vedlegg sendes til ansvarlig saksbehandler i Norec. Partnerskapet må i tillegg søke om en rundeavtale før selve utvekslingen kan igangsettes. Vanligvis sendes første rundesøknad sammen med søknad om samarbeidsavtale.

Endringer

Dersom partnerskapet ønsker å gjøre endringer i prosjektets innretning, budsjett eller målsetninger, kan det hende at dette må søkes om skriftlig til Norec. 

Dersom dere ønsker å gjøre endringer i prosjektets målsetninger eller partnerskapets sammensetning må dette søkes om. De ønskede endringene skal dokumenteres og begrunnes gjennom følgende skjema som sendes til ansvarlig saksbehandler i Norec:

Collaboration agreement amendment application (B03)

Brukes om partnere trer inn eller ut av prosjektet eller det er ønskelig å endre på prosjektets målsetninger.

Round agreement amendment application (C05)

Brukes ved endring av utvekslingens lengde, retning eller budsjettmessige forhold.

Veiledning for utvekslingsprosjekt

Alle partnerskap som har gjennomført en forundersøkelse har fått tildelt en saksbehandler i Norec. Kontaktinfo til din saksbehandler finner du på vår oversikt over ansatte. Saksbehandleren din tar imot søknadsdokumenter og gir deg utvekslingsfaglig råd- og veiledning både før og underveis i utgvekslingen.

I tillegg har vi satt sammen følgende veiledningsdokumenter som du bør studere nøye før utforming av prosjektsøknad.

Professional exchange application guideline (B10)

Guideline on result management (B13)

Definitions (A14)

Example of self-declaration (E19)