Partnerskapet må søke om en samarbeidsavtale med Norec før en utvekslingen kan igangsettes. Samarbeidsavtalen består vanligvis av én runde med utveksling. I søknaden skal partnerskapet gjøre rede for hvilke mål de ønsker å oppnå gjennom utvekslingen, og hvordan de vil samarbeide.

Søknad om utvekslingsprosjekt

Søknad om samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen er en intensjonsavtale som inngås mellom Norec og koordinerende partner på vegne av partnerskapet. Grunnlaget for avtalen er en prosjektbeskrivelse som angir hva partnerskapet skal oppnå gjennom utvekslingen, og en partnerskapsavtale hvor partnerne fordeler ansvar seg i mellom. Søknaden om samarbeidsavtale består av to dokumenter:  

Overall project description (E01)

Prosjektbeskrivelsen er hoveddokumentet i søknaden. Her skal søker introdusere partnerorganisasjonene og gi informasjon om den foreslåtte utvekslingen, inkludert forventede mål. 

Partnership agreement (E03)

Denne avtalen definerer roller i partnerskapet og skal signeres av alle partnere. 

Søknad om samarbeidsavtale medfølges av følgende vedlegg: 

E07, E08, E15, E19, samt kursplan utviklet ved hjelp av D17

Tilskudd

Norec gir tilskudd til å dekke kostnader forbundet med utvekslingen. Som del av søknaden om samarbeidsavtale må partnerne levere utfylt skjema for tilskuddsmidler. Det finnes to skjema, ett for nord-sør utveksling og ett for sør-sør utveksling. 

Grant calculation – North-South (E02a)

Grant calculation – South-South (E02b)

I tillegg til de nevnte dokumentene må søker også levere:

Veiledning

Alle partnerskap som har gjennomført en forundersøkelse har fått tildelt en saksbehandler i Norec. Du finner kontaktinfo til din saksbehandler på vår oversikt over ansatte. Saksbehandleren din tar imot søknadsdokumenter og rapporter, og gir deg utvekslingsfaglig råd- og veiledning både før og underveis i utvekslingen. 

I tillegg har vi satt sammen følgende veiledningsdokumenter som du bør studere nøye før utforming av prosjektsøknad: 

Definitions (A14)

Ethical principles (A18)

Guideline for grant calculation – North-South (E12a)

Guideline for grant calculation – South-South (E12b)

Guideline for participant agreement (E15)

Guideline on Youth Leadership (D16)

Guideline for volunteer courses (D17)

Guideline on result management (B13)

Emergency plan (E08)

Example of self-declaration (E19)