Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

2. Prosjektsøknad

 • Praktisk informasjon
 • Søk om støtte - profesjonell
 • Rapportering - profesjonell
 • Søk om støtte - volontør
 • Rapportering - volontør
 • Rettleiing
 • Definisjonar
 • Kontakt

Praktisk informasjon
Når forundersøkinga er fullført og godkjent, kan du søke om ein samarbeidsavtale med Norec.

Norec har to program; Norec Profesjonell og Norec Volontør. Det profesjonelle programmet rettar seg mot utveksling av tilsette, medan volontørprogrammet rettar seg mot utveksling av frivillige. 

Fleire av prosjekta vi støttar, har både profesjonelle og frivillige på utveksling. For å ivareta størst mogeleg fleksbilitet i prosjekta, vil programrådgivaren din rettleie deg i kva søknad du skal levere. 

Søknadsfristar
Norec Profesjonell:
løpande

Norec Volontør: 15. mars og 1. september

Søk om støtte - profesjonell

Norec Profesjonell er utveksling av yrkesaktive deltakarar.

Etter fullført forundersøking, kan du søke om ein treårig samarbeidsavtale med Norec. I søknaden skal partnarskapet vise kva mål de ønsker å oppnå gjennom utvekslinga, og korleis de vil samarbeide for å nå desse.

Ein samarbeidsavtale består vanlegvis av tre runder med utveksling. I tillegg til sjølve samarbeidesavtalen, må de kvart år søke om ein rundeavtale.

Slik søker du:

STEG 1: Søknad om prosjektstøtte.
Denne søknaden består av to dokument.

 • Prosjektbeskrivelse
  Dette er hovuddokumentet i søknaden. Her skal de introdusere samarbeidsorganisasjonane, informere om utvekslinga og forventa målsettingar. Prosjektbeskrivelsen skildrar også dei planlagte resultata for tre runder med utvksling, og korleis deltakarane skal følgast opp undervegs.

Overall project description (B01)

Professional exchange application guideline (B10)

Guideline on result management (B13)

 • Samarbeidsavtale signert av alle partnarar i partnarskapet.

Partnership agreement (B16)

 • Vedlegg
  I tillegg til søknaden må du legge ved self-declaration, emergency plan og participant agreement.

Example of self-declaration (E19)

Draft emergency plan (E08)

Guideline for participant agreement (E15)

STEG 2: Søknad om rundeavtale
For at partnarskapet skal ha størst mogeleg fleksibilitet i prosjektet, skal du søke om tilskot for kvar runde med utveksling. I rundeavtalen skildrar du kva aktivitetar deltakarane skal gjennomføre, og kostnadene knytta til desse.

Søknaden om rundeavtale består av to dokument:

 • Søknad om rundeavtale
  Søknaden spesifiserer kva aktivitetar som skal gjennomførast, og korleis desse bidrar til å nå målsetjingane for prosjektet.

Round agreement application (C01)

 • Budsjett og økonomisk rapport
  Budsjettet spesifiserer kostandene knytta til utvekslinga. Budsjettet vert også brukt som utgangspunkt for den økonomiske rapporten som skal leverast etter avslutta runde.

Round budget (C02) inkl financial report (C04)

Send søknadsdokumenta med vedlegg til din programrådgivar i Norec. Du kan sende søknad om samarbeidsavtale og første rundesøknad samtidig.

Rapportering - profesjonell

Partnarskapet er ansvarleg for å rapportere på resultat og økonomi undervegs i prosjektperioden. 

Seks månader etter kvar runde med utveksling skal partnarskapet rapportere til Norec om kva aktivitetar som er gjennomført, og kva utgifter dei har hatt. 

Slik rapporterer du:

Rapporten består av to dokument - resultatrapport (C06) og økonomisk rapport (C04)

1. Resultatrapport
Rapporten skal skildre kva aktivitetar som er gjennomført, og korleis desse har bidratt til å nå målsetjingane for prosjektet.

Resultatrapport (C06)

2. Budsjett og økonomisk rapport
Rapporten skal ta utgangspunkt i utfylt budsjett frå prosjektsøknaden. Her skal du rapportere om faktiske utgifter opp mot planlagt budsjett.

Budsjett og økonomisk rapport (C04)

Rettleiing for resultatrapport (C06) og budsjett og økonomisk rapport (C04) (B11)

Rettleiing
Her finn du praktisk rettleiing om planlegging og gjennomføring av utvekslingsrunda.

Professional partner guideline (C10)

Søk om støtte - volontør
Etter fullført forundersøking, kan du søke om ein ettårig samarbeidsavtale med Norec. I søknaden skal partnarskapet vise kva mål de ønsker å oppnå gjennom utvekslinga, og korleis de vil samarbeide for å nå desse.

Slik søker du:
Søknaden består i hovudsak av to dokument - prosjektbeskrivelse og budsjett.

1. Prosjektbeskrivelse
Dette er hovuddokumentet i søknaden. Her skal søkar introdusere samarbeidsorganisasjonane, informere om utvekslinga og forventa målsettingar.

Overall project description (E01)

2. Budsjett
Norec gir tilskot til å dekke kostnader knytta til utvekslinga. Som ein del av søknaden du fylle ut skjema for tilskotsmidlar. Det finst to skjema, eit for nord-sør utveksling og eit for sør-sør utveksling. 

Grant calculation North-South (E02a)

Guideline for grant calculation North-South (E12a)

Grant calculation South-South (E02b)

Guideline for grant calculation South-South (E12b)

3. Vedlegg

I tillegg til søknaden må du legge ved signert partnarskapsavtale, emergency plan, partners participant agreeement og signature right coordinating partner.
Partnarskapsavtale signert av alle partnarar i prosjektet (E03)

Draft emergency plan (E08)

Guideline for participant agreement (E15)

Other documentation, if not already submitted:

Rapportering - volontør

Partnarskapet er ansvarleg for å rapportere på resultat og økonomi undervegs i prosjektperioden. 

Koordinerande partnar må rapportere aktivitetar, kostnader og resultat i prosjektet etter kvar utvekslingsrunde. Rapporten skal normalt leverast fem månader etter at siste deltakar har returnert til heimlandet. 

Slik rapporterer du:

Rapporten består av to dokument - resultatrapport og finansiell rapport

1. Resultatrapport
Rapporten skal skildre kva aktivitetar som er gjennomført, og korleis desse har bidratt til å nå målsetjingane for prosjektet.

Results report (E04)

2. Rekneskap
Rapporten skal baserast på tilskotsbudsjettet frå prosjektsøknaden. Her skal du dokumentere faktiske kostnader opp mot budsjetterte utgifter. I tillegg du levere ein ekstern revisjon for avtaleperioden.

Financial report South-North (E05a)

Financial report South-South (E05b)

Guideline to financial report (E13)

Definitions

Programme 
Norec Volunteer: Support to projects that exchange persons serving in a voluntary capacity. Norec provides a grant to cover costs related to travel, board and lodging, and allowance in addition to project costs.

Norec Professional: Support to projects that exchange skilled/trained professionals, often employees in partner organisations. Norec provides a grant to cover costs related to travel, salary, housing, in addition to project costs.

Project: In Norec terms, a project is the actual exchange and related activities as described in the overall project description document and agreed in the collaboration agreement.

Partner: An institution which takes part in the planning and/or execution of a Norec exchange project and receives direct or indirect financial funding from Norec for this purpose. Partners can be civil society organisations, public and semi-public institutions, or private sector companies.

Partnership: The term partnership is used to denote the group of organisations, companies or institutions which cooperate to exchange individuals. They sign a partnership agreement for the period of duration of the project.

Coordinating partner: The partnership is represented vis-a-vis Norec through a coordinating partner as the signatory partner and the sole partner responsible for all aspects of the project to Norec, including finance, on behalf of the partnership. The coordinating partner may be freely chosen by the partnership, for the period of duration of the project.

Norec participant: The term participant is used to address the person which the partners recruit and exchange under the collaboration agreement, regardless of whether they are internally or externally recruited.

Home and host partners: A participant has a home partner in its home country responsible for recruitment, and a receiving host partner in the host country.

Feasibility study agreement: An agreement between Norec and the coordinating partner to explore the potential for a Norec international exchange project between identified partners and developing concrete plans for the project.

Collaboration agreement: An agreement between Norec and the coordinating partner, covering the project. The collaboration agreement spells out the division of responsibilities and obligations between Norec and the coordinating partner and describes the results the partnership wishes to achieve over the project period.

Norec Volunteer agreements are made on a yearly basis
Norec Professional agreements normally have a duration of three years/three rounds of exchange

Partnership agreement: An agreement entered into by the coordinating partner and the other partners in the partnership, focusing on the internal roles and responsibilities in the partnership, with the same duration as the collaboration agreement.

Project period
Norec Volunteer: From 3 to 12 months, including preparatory course, Norec Youth Camp, posting abroad and the follow-up work. Posting abroad is minimum three months.
Norec Professional: 7-13-19 months. Includes Norec training 1 and 2, the posting abroad, and the follow-up work.

Round agreement: (Norec Professional) An agreement between Norec and the coordinating partner which specifies operational plans and budgets for each project period and forms the basis for disbursement of funds from Norec to the coordinating partner.

Norec training 1: (Norec Professional) The main purpose of Norec training 1 is to prepare the participants for their exchange. Norec training 1 covers topics on communication, leadership, global issues, health, safety and security. The training is compulsory.

Norec training 2: (Norec Professional) The focus for Norec training 2 is on results achieved during the exchange, and on how to share these results and new competence when returning home. Personal challenges related to reintegration is also addressed. The training is compulsory.

Norec partner training: (Norec Professional) The training addresses programme issues like project management, budgets and reports, safety and security. Subjects including leadership training and intercultural communication are also covered, as well as global issues and sector specific topics. The training is compulsory for all new partner contacts.

Norec Youth Camp: (Norec Volunteer) A three-day preparatory seminar for participants covering the topics communication, youth leadership and global issues. The seminar is compulsory.

Preparatory course: (Norec Volunteer) A training for participants of minimum two weeks, conducted by the partners, to prepare participants before exchange. The guideline to courses (D17) specifies themes and topics to be covered by the preparatory course. The training is compulsory.

Partner meeting: Meetings to plan and review the progress of the exchange programme.
Norec Volunteer: The partner meeting is compulsory each year
Norec Professional: The partnership can apply for funds for the partnership to meet in round 1 and 3

Mid-term review: (Norec Professional) The mid-term review is a Norec initiated meeting between the partners during round 2 of the collaboration period to revise/adjust on-going cooperation and to plan for new round(s) of exchange and/or an extension of the collaboration agreement. Representative(s) of Norec will attend the meeting.

Youth Summit: (Norec Volunteer) A conference gathering all Norec Volunteer partners to network, share experiences and best practices. Held every second year in Norway in February or March, in relation to partner meetings. Compulsory for Norec Volunteer partners

Vi hjelper deg gjerne med søknaden din!

Alle partnarskap som har gjennomført ei forundersøking, har fått tildelt ein sakshandsamar i Norec. Programrådgivaren din tek i mot søknadsdokument og rapportar, og kan rettleie deg både før og undervegs i utvekslinga. 

Du kan finne kontaktinformasjon til alle våre tilsette her.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon