Fredskorpset ble opprettet i 1963, etter modell av det amerikanske Peace Corps. Tanken bak et fredskorps var solidaritet med verdens fattige og troen på internasjonalisering og gjensidig forståelse som veien til fred.

Unge, idealistiske mennesker med kompetanse skulle reise ut til land hvor de kunne bidra til mest mulig effektiv utviklingshjelp. Fredskorpserne skulle være fagpersoner og eksperter. Målsetningen var å bidra til økonomisk og faglig utbygging i utviklingslandene og å fremme menneskelig kontakt og forståelse over landegrensene.

Omlag 1500 nordmenn ble sendt ut av Fredskorpset i perioden 1963-1999.

Gjensidig utveksling fra 2001

Det gamle Fredskorpset kom under press fra både politisk og faglig hold i løpet av 90-tallet. Det ble vanskelig å skille Fredskorpset fra annen ekspertbistand.

I 2001 ble Fredskorpset re-etablert med klarere ungdommelig profil og større vekt på verdiene solidaritet, likeverd og gjensidighet. Organisasjonen ble lagt direkte under Utenriksdepartementet og hadde et eget styre, og var ikke lenger en del av Norad, slik det var tidligere.

Partnerskap og gjensidighet står nå sentralt i utvekslingsordningen og Fredskorpset rekrutterer ikke lenger deltakere selv, men gir økonomisk støtte til gjensidig utveksling av deltakere mellom virksomheter i Norge og utviklingsland, og etter hvert også mellom land i sør.

Gjennom utveksling på tvers av landegrenser, skal Fredskorpset bidra til å oppnå en større grad av likeverd, gjensidighet, åpenhet og solidaritet mellom mennesker i nord og sør.

Blant de mange oppgavene Fredskorpset var tildelt i vedtektene var å bedre befolkningens muligheter til å sette sine egne utviklingsmål og til å nå disse, samt bidra til bedre deltakelse fra utviklingslandene i internasjonalt samarbeid.

Sentralt står også gjensidig læring som en viktig brikke til økt kulturell forståelse og kunnskap i Norge om de grunnleggende behov for en mer rettferdig fordelingsstruktur mellom nord og sør. Fredskorpset jobbet blant annet med nettverksarrangementer i hele Norge for å øke engasjementet og innsikten i nord-sør spørsmål.

Menneskerettigheter

Fredskorpset har forandret seg siden re-etableringen i 2001. Andelen sør-sør prosjekter har økt, fordi effekten av utveksling mellom land som har de samme utfordringene i mange tilfeller er svært fruktbar. Satsingen på ungt lederskap og deltakelse i samfunnsutviklingen er også satt i sentrum. Mange land har en høy arbeidsleidighet og en befolkning der 50% er under 25 år. Entrepenørskap, utdanning og lokale rollemodeller kan være med å løse utfordringene landene står overfor.

I 2009 ble styreordningen lagt ned og vedtektene byttet ut med en instruks (link) fra Utenriksdepartementet. Denne legger vekt på at Fredskorpset skal medvirke til å gjennomføre det overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene. Fredskorpset skal særlig arbeide for målsetningen om en verden der grunnleggende menneskerettigheter blir realisert. Med dette for øye skal Fredskorpset bidra til kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner i Norge og utviklingsland, bygget på solidaritet, likeverd og gjensidighet.

Fredskorpset skal skape bredt engasjement for menneskerettigheter og internasjonale utviklingsspørsmål, med unge mennesker som særlig målgruppe. Å fremme global nettverking og bygge broer blir viktig i den videre utviklingen. Fredskorpsets samarbeidspartnere består av enkeltindivider. Møter over landegrensene utvider perspektiver og endrer holdninger, og øker kunnskapen og erfaringene som kan skape et bedre samarbeid.   

Fredskorpsets kjerne ligger i å skape utvikling ved å bringe folk sammen for å lære, dele og forstå.

Nøkkeltall

Siden re-etableringen i 2001 har 8997 fredskorpsere vært på utveksling (tall pr 26.04.2018). I 2017 reiste 620 fredskorpsere på utveksling gjennom 200 virksomheter. Disse er fordelt på 60 prosjekter. Les mer detaljert om tall og fakta

Satsingsområder

Fredskorpsets satsingsområder er i dag utdanning, helse, næringsliv og sivilsamfunn og antall samarbeidsland er begrenset til 25 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Søk i prosjekter og les mer.

Ledelse

Tor Elden var først generalsekretær og deretter direktør i Fredskorpset i perioden 2000–2008. Fra august 2009 var Nita Kapoor direktør, etterfulgt av Hege Hertzberg fra august 2017 til februar 2018. Nåværende direktør er Jan Olav Baarøy. 

Se nøkkeltall
Les mer i boka Fredskorpset 50 år