Bærekraftsmålene har som mål å gjøre verden til et bedre sted, for alle. En verden uten ekstrem fattigdom, en verden med mindre ulikheter og en verden der naturen og miljøet tas vare på for de kommende generasjoner.
De 17 bærekraftsmål er utviklet av FNs 193 medlemsland og er universelle. Det vil si at de er ment som en veiviser for alle landene, en felles innsats både i internasjonalt samarbeid og tiltak i hvert enkelt land.

FN's bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 6. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 7. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 8. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 9. Redusere ulikhet i og mellom land
 10. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 11. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 12. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 13. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 14. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 15. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 16. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Les mer om de 169 delmålene