Tilskot

Tilskot

Om tilskotet

Norec er ein del av Noreg sin samla innsats for internasjonal utvikling. Gjennom gjensidig kompetanseutveksling skal Norec støtte globale partnarskap i deira arbeid for å nå berekraftsmåla til FN. Norec bidrar også til at unge menneske får internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innan berekraftig utvikling.

Prioriteringar for tilskotet

 • innovative måtar å utvikle partnarskapet og prosjektet på 
 • partnarskap som nyttar digitale plattformer for å oppnå resultat 
 • søkarar i offentleg sektor 
 • søkarar som arbeider med klima, miljø og hav 

Eksempel på aktivitetar som prosjektet kan omfatte 

 • utveksling av tilsette eller frivillige 
 • styrking av internasjonalt samarbeid gjennom utveksling av kompetanse/erfaring 
 • innovative måtar å utvikle partnarskapet og prosjektet på 
 • effektiv bruk av virtuell kunnskapsdeling og digitale læringsplattformer 
 • forbetra rutinar for organisasjonslæring og -utvikling, mellom anna bruk av alumni-nettverk 
 • styrkt eigarskap til og kunnskap om prosjektet og partnarskapet, mellom anna arbeid med relevante medarbeidarar 
 • styrkt fokus på tverrgåande spørsmål i norsk internasjonalt utviklingssamarbeid: menneskerettar, kvinners rettar og likestilling; klima og miljø; arbeid mot korrupsjon 

Søknadsfristar

Vi behandlar søknader etter kvart som vi får dei.
For prosjekt som startar i august 2022, må Norec få søknaden i hende før 1. mars 2022.
For prosjekt som startar i januar 2023, må Norec få søknaden i hende før måndag 15. august 2022. 

Kven kan søke?

Norec støttar internasjonale partnarskap i og mellom land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Noreg. 

Vi tar i mot søknader frå:

 • Frivillige organisasjonar
 • Offentleg sektor
 • Privat sektor

Søkarane må halde til i Noreg eller eitt eller fleire av Norec sine samarbeidsland

For å søke tilskot, må søkaren:

 • vere ei juridisk eining 
 • ha nødvendig fagleg og administrativ kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet 
 • ha realistiske og kvantifiserbare mål for prosjektet 
 • ha etablert eit godt samarbeid med organisasjonane som inngår i søknaden
  (Alle må ha vore med på å utarbeide søknaden.) 
 • ha rutinar for å nyttiggjere seg medarbeidarane sin kompetanse både før, under og etter eit utanlandsopphald 

Viktig: Nye partnarar må gjennomføre ei forundersøking før dei kan søke om ein samarbeidsavtale med Norec. 

Tehetena Woldemariam
Seksjonsleiar NoS
Sille Lukowski
Seksjonsleiar NGO