Sidan 2017 har Techbridge Invest lært opp over 600 unge entreprenørar i Kenya og fremja berekraftig forretningsutvikling. Med støtte frå Norec, bidreg dei til å minske ulikskapar og fremje økonomisk vekst i Aust-Afrika.

– I Techbridge møter vi folk med ei praktisk tilnærming, slik at dei lærer medan dei jobbar. Det har gitt oss moglegheit til å bygge vellukka oppstartsselskap og hjelpe unge entreprenørar å lukkast, forklarar Milton Onyiro, som er finanskontrollør i Techbridge Kenya.

Techbridge Invest tilbyr opplæring, rettleiing og praktisk støtte til unge entreprenørar i Kenya for å skape lønnsame og berekraftige selskap. Mellom 2021 og 2024 var selskapet del av ei Norec-utveksling mellom Techbridge Invest i Noreg, Techbridge Invest Africa i Kenya og SUNami Solar i Kenya og Uganda. Prosjektet er eit godt døme på korleis næringslivet kan bidra til utvikling og berekraftsmåla.

Nysgjerrig på ordninga? Klikk her for å lære meir om tilskotet og korleis det kan hjelpe bedrifta di

Store moglegheiter i den afrikanske marknaden

Techbridge Invest har utvikla intensive opplærings- og inkubasjonsprogram som varer i sju til ni månadar.

– Desse programma har vore avgjerande for å etablere selskap innan solenergi, tryggingsløysingar og landbruk, seier tidlegare finansdirektør i Techbridge og tidlegare Norec-deltakar, Nermina Ljevakovic.

 

Verdiane til Norec er viktige

Innsatsen Techbridge Invest legg ned for å styrke unge entreprenørar i Aust-Afrika syner korleis strategiske investeringar og internasjonalt samarbeid kan skape monaleg sosial og økonomisk påverknad.

– Verdiane til Norec er viktige. Dei samlar oss som eit globalt samfunn, får oss til å jobbe saman og sjå framover. Det er kjernen av utvikling, seier Onyiro frå Techbridge Invest Africa.

For bedrifter kan eit Norec-samarbeid med forretningspartnarar i sør bidra til tettare samarbeid og redusert risiko. Har du eit samarbeid innan næringslivet som kan bidra til utvikling, og samstundes bidra til at vi kan nå berekraftsmåla?

Nysgjerrig på ordninga? Klikk her for å lære meir om tilskotet og korleis det kan hjelpe bedrifta di

 

  • SUNami Solar Kenya har starta eit nytt samarbeid støtta av Norec. Prosjektet er mellom Sunami Solar Uganda, Multiconsult frå Noreg og Synergy frå Kamerun. Dei jobbar med å fremje tilgang til rein energi. Målet er å auke teknisk og administrativ kunnskap om solenergi, slik at fleire afrikanske samfunn kan få tilgang til reine energiløysingar.
  • Techbridge Invest har også inngått eit prosjekt med Universitetet i Agder for å fremje berekraftig utvikling og entreprenørskap i Aust-Afrika. Samarbeidet er både akademisk og praktisk, og lar studentar og forskarar frå Universitetet i Agder jobbe tett med Techbridge sine prosjekt i Kenya og Uganda. Målet er å kombinere akademisk innsikt med praktiske forretningsløysingar for å takle sosioøkonomiske utfordringar i regionen.
  • Norec støttar prosjekt der næringslivet kan bidra til utvikling og berekraftsmåla.