Hopp til hovudinnhald

Rundesøknad- og rapport

Rundedokument

Ein samarbeidsavtale er delt inn i runder. Ein rundebeskrivelse viser mellom anna kva aktivitetar, arbeidsoppgåver og oppdrag deltakarar utfører for nå måla i prosjektet. Partnarskapet sender inn rundebeskrivelse og budsjett for kvar runde til Norec. Ei runde kan vare mellom 3 og 18 månader.

Følgande dokument inngår i søknaden:

Dokument frå alle partnarar i prosjektet:

  • nyaste årsrapport
  • nyaste reviderte og konsoliderte årsrekneskap
  • gyldig firmadokumentasjon for revisjonsfirmaet som har revidert årsregnskapet

Vi oppmodar koordinerande partnar om å samle inn alle naudsynte dokument på vegne av partnarskapet, og sende desse samla i ein e-post til programrådgivar.

Rapportering – runde

Partnarskapet er ansvarleg for å rapportere på resultat og økonomi undervegs i prosjektperioden.

Koordinerande partnar må rapportere aktivitetar, kostnader og resultat i prosjektet etter kvar utvekslingsrunde. På vegne av partnarskapet må dei også levere inn ein samla revisjonsrapport av Norec-midlane for kvar runde.

Slik rapporterer du:

Runderapporten skal leverast ein månad etter endt runde, medan den økonomisk rapport skal leverast fire månader etter at runda er gjennomført.

Rettleiing

Her finn du praktisk rettleiing om planlegging, gjennomføring og rapportert av eit utvekslingsprosjekt.