Slik skaper vi endring

Norec har over flere år utviklet en modell for utveksling av personell i utviklingssamarbeid. Gjensidig global utveksling av arbeidstakere: fra nord til sør, sør til nord, og sør til sør, brukes for å styrke virksomheter og deres evne til å påvirke en bærekraftig utvikling i sine lokalsamfunn. Utvekslingene foregår i partnerskap mellom institusjoner, organisasjoner, og bedrifter. Gjensidig utveksling av personell bidrar til å utvikle aktive borgere og økt bevissthet om bærekraftig utvikling. Dette stimulerer til kunnskapsutveksling og læring på tvers av landegrenser, og gir virksomheter og tidligere deltakere tilgang til regionale og internasjonale nettverk. Et gjensidige partnerskap er bygget på likeverd, samarbeid og delt ansvar.

Norecs modell, som baserer seg på gjensidige og likeverdige partnerskap, understøtter de globale bærekraftsmålene, der det er forventet at alle stater, sivilt samfunn og private selskaper, og andre, bidrar til implementering (2030-agendaen). Problemet som Norec vil bidra til å løse ligger i kjernen av bærekraftsmålene: utrydde ekstrem fattigdom, bremse klimaendringene, bekjempe diskriminering og utrydde sosiale ulikheter. Norec modellen ivaretar hovedprinsippet om inkludering av marginaliserte grupper («leave no one behind»). Dette prinsippet tar inn over seg at hvert menneske i seg selv har en grunnleggende verdi, og at bærekraftsmålene blir nådd i alle land og i alle segmenter av samfunnet.

Norec er et statlig kompetansesenter for utveksling som

  • forvalter tilskudd til organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge og i Norges partnerland
  • legger til rette for utvekslingsprosjekter av høy kvalitet
  • sørger for erfaringsutveksling og læring mellom virksomheter igjennom partnerskap
  • stimulerer til tilbakeføring av kunnskap og erfaring til egne samfunn etter endt utveksling
  • fremmer deltakelse og innflytelse av unge yrkesaktive

Kapasitetsbygging i virksomhetene

For å oppnå en god utveksling må virksomhetene i fellesskap finne ut av hva de kan lærer av hverandre. Sammen definer de mål for utvekslingen. Målene kan være felles mål for alle virksomheter eller det kan være individuelle mål som hver enkelt virksomhet setter seg.

Igjennom kurs og veiledning fra Norec rustes tilskuddsmottakere til å planlegge utvekslinger der de i fellesskap står for rekrutteringsprosessen, utvikler et program for innføring, forberedelse og mottakelse av deltakere, og sikrer at deltakerne får tilrettelagt oppfølging igjennom hele utvekslingsløpet. På kurs hos Norec lærer både virksomheter og deltakere om utfordringer og muligheter for læring og hvordan legge til rette for en god interkulturell kommunikasjon og dialog med deltakerne og i partnerskapet.

Deltakerne som sendes ut vil få arbeidsoppgaver som gir dem nye ferdigheter og kunnskap som de tar meg seg tilbake til egen organisasjon. Når virksomheter inkluderer og holder på deltakere som er eller har vært på utveksling, vil de nye ferdighetene og kunnskapen til deltakerne gi økt og forbedret kapasitetsutvikling i form av effektivitet, planlegging og leveranser i organisasjonen. Ny kunnskap, innovative metoder og lærte ferdigheter styrker virksomhetene slik at de kan levere bedre resultater og tjenester. Dette styrker virksomhetene i deres arbeid med å påvirke og bidra til utviklingen av eget samfunn.

Forutsetninger

Til utvekslingen må virksomheter velge ut kvalifiserte medarbeidere som evner å lære bort egne ferdigheter og tilegne seg nye ferdigheter. Det må være samsvar mellom deltakernes kompetanse og virksomhetenes behov. Fleksible, åpne og nysgjerrige deltakere vil raskere tilpasse seg en ny kultur. Forventinger til deltakerne må kommuniserer godt og tydelig, og deltakerne må få relevante og meningsfylte oppgaver.

Det er viktig at deltakerne får hjelp til å finne seg til rette på arbeidsplassen, men det bør også legges til rette for at de trives utenfor jobb. En mentor eller en tidligere deltakere vil være en fin støttespiller for deltakerne når de skal finne seg til rette og forstå en ny kultur. En åpen og konstruktiv dialog er nødvendig for at virksomhetene i partnerskapet skal legge godt til rette for at medarbeidere på utveksling og hjemvendte deltakere trives og lærer.

For Norec er det viktig at virksomheter som mottar tilskudd til utveksling har eierskap til egne mål, som er basert på lokale ønsker og behov. For at læring på organisasjonsnivå skal finne sted er det nødvendig at flere av deltakerne etter endt utveksling fortsetter å være involvert og aktivt bidra inn i virksomheten i hjemlandet.