Instruks for Norec

 • Departement: Utenriksdepartementet
 • Ikrafttredelse: 10.06.2021
 • Hjemmel: Kongens instruksjonsmyndighet
 • Kunngjort: 20.08.2021, kl. 15.55

§1. Status

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er et forvaltningsorgan som er administrativt underlagt Utenriksdepartementet. Norec er et akronym av det engelske navnet på virksomheten, Norwegian Agency for Exchange Cooperation og benyttes som virksomhetens navn i det daglige. Norec har sitt hovedkontor i Førde.

§2. Formål

Norec er en del av Norges samlede innsats for å gjennomføre 2030-agendaen og bidrar til å realisere de overordnede målene i norsk utviklingspolitikk. Gjennom gjensidig kompetanseutveksling skal Norec støtte globale partnerskap i sitt arbeid for å nå FNs bærekraftsmål.

Norec har som hovedoppgaver å:

 • være et kompetansesenter for utvekslingssamarbeid
 • forvalte tilskudd for å styrke globale partnerskap som bidrar til bærekraftig utvikling
 • gi unge mennesker internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innen bærekraftig utvikling.

§3. Daglig ledelse

Norec ledes av en direktør som tilsettes av Utenriksdepartementet i åremålsstilling.

§4. Ikrafttredelse

Denne instruksen trer i kraft 10. juni 2021.

Tildelingsbrev

Føringer og budsjett for Norec blir gitt gjennom tildelingsbrev frå Utenriksdepartementet. Dette er basert på behandling og vedtak i Stortinget.

Tildelingene er fordelt på følgende kapittel i statsbudsjettet:

 • Kapittel 140.21
 • Kapittel 144.01
 • Kapittel 144.70
 • Kapittel 171.73

Ordningsregelverk

 • Kapittel / post: 144/70 Utvekslingsordninger Norec
 • Ansvarlig enhet: Utenriksdepartementet – Avdeling for bærekraftig utvikling – Enhet for budsjett og koordinering
 • Programområde: 03

Ordningsregelverket operasjonaliserer føringene i Stortingets bevilgningsvedtak og regulerer hovedelementene i tilskuddsordningen knyttet til ovennevnte kapittel / post i statsbudsjettet.