Hopp til hovudinnhald
Tilskot

Forundersøking

Om forundersøkinga

Første steg i alle nye utviklingsprosjekt som Norec støttar, er ei forundersøking med potensielle partnarar. Under forundersøkinga møtest partnarane for å utarbeide ein søknad om eit utvekslingsprosjekt. Forundersøkinga må vere ferdig og godkjend før partnarane kan søke om ein samarbeidsavtale.

Forundersøkinga omfattar:

 • deltaking på eit introseminar som Norec arrangerer (digitalt, fysisk eller ein kombinasjon) 
 • eit partnarmøte for å identifisere potensialet for samarbeid mellom partnarane og utarbeide ein søknad om eit utvekslingsprosjekt i regi av Norec (digitalt, fysisk eller ein kombinasjon) 
 • andre møte med Norec etter avtale 
 • utvikling av rutinar for kommunikasjon og avgjerdstaking i partnarskapet 
 • utarbeiding av aktivitetsrapport (A03) og økonomisk rapport (A04) for forundersøkinga 
 • utarbeiding av søknad til Norec om samarbeidsavtale 

Etter forundersøkinga, har partnarskapet:

 • lært meir om Norec, aktuelle tilskot, Norec-modellen og -verdiar, og kva plikter eit utvekslingsprosjekt medfører 
 • utvikla samarbeidet mellom dei ulike partnarane, blitt betre kjende og fått innsikt i roller og ansvarsområde i eit slikt samarbeidsprosjekt 
 • identifisert potensielle gevinstar, moglegheiter og risikoar i eit eventuelt samarbeid om eit utvekslingsprosjekt 
 • utvikla prosjektideen og lært korleis ein lagar ei god prosjektbeskriving 
 • utarbeidd ein søknad om ein samarbeidsavtale 

Søknadsfrist forundersøking: 15.februar og 15 august.

Kven kan søke?

Norec støttar internasjonale partnarskap i og mellom land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Noreg.

Vi tek i mot søknader frå:

 • Frivillige organisasjonar
 • Offentleg sektor
 • Privat sektor

Søkarane må halde til i Noreg eller i eitt eller fleire av Norec sine samarbeidsland.

Søkaren må:

 • vere ei juridisk eining 
 • ha nødvendig fagleg og administrativ kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet 
 • ha ein realistisk prosjektidé som kan utviklast vidare gjennom forundersøkinga 
 • ha god nok økonomi til å dekke forskotsbetaling av reiseutgifter (for eksempel flybillettar og overnatting). (Desse utgiftene vil Norec refundere så snart vi har fått og godkjent aktivitetsrapporten og den økonomiske rapporten for forundersøkinga.)  

Norec vil vurdere om søkarane er i stand til å:

 • følge opp og støtte tilsette som er på utveksling 
 • samarbeide godt i eit partnarskap 
 • oppnå resultat 
 • forvalte prosjektet økonomisk 

Slik søker de:

Søknaden om forundersøking består av følgande dokument: 

Les gjennom retningslinjene (G01) før de sender inn søknaden. 

I tillegg må følgande dokument leggast ved søknaden

 • firmadokumentasjon 
 • signaturrettar 
 • vedtekter 
 • nyaste reviderte og konsoliderte årsrekneskap 
 • nyaste årsrapport 
 • eigenerklæring om organisatoriske forhold og praksisar (E19) 
 • gyldig firmadokument for revisjonsfirmaet som skal revidere Norec-midlane (berre aktuelt viss tilskotet utgjer over 100 000 kr) 

Send alle dokumenta til programrådgivaren dykkar i Norec. Dersom de ikkje har vore i kontakt med Norec før, kan de sende dokumenta til norec@norec.no. 

Rapportering

Når forundersøkinga er fullført, må partnarskapet rapportere resultata. De må sende inn to rapportar:

 Send rapportane direkte til programrådgivaren dykkar i Norec. Rapportane må godkjennast før Norec kan behandle ein søknad om samarbeidsavtale for eit utvekslingsprosjekt.