Do you have two-three minutes to help us improve our website?
Yes, I want to help!
Hopp til hovudinnhald
Tilskot

Forundersøking

Om forundersøkinga

Første steg i alle nye utviklingsprosjekt som Norec støttar, er ei forundersøking med potensielle partnarar. Under forundersøkinga møtest partnarane for å utarbeide ein søknad om eit utvekslingsprosjekt. Forundersøkinga må vere ferdig og godkjend før partnarane kan søke om ein samarbeidsavtale.

Forundersøkinga omfattar:

 • deltaking på eit digitalt introseminar som Norec arrangerer 
 • eit partnarmøte for å identifisere potensialet for samarbeid mellom partnarane og utarbeide ein søknad om eit utvekslingsprosjekt i regi av Norec (digitalt, fysisk eller ein kombinasjon) 
 • andre møte med Norec etter avtale 
 • utvikling av rutinar for kommunikasjon og avgjerdstaking i partnarskapet 
 • utarbeiding av aktivitetsrapport (A03) og økonomisk rapport (A04) for forundersøkinga 
 • utarbeiding av søknad til Norec om samarbeidsavtale 

Etter forundersøkinga, har partnarskapet:

 • lært meir om Norec, aktuelle tilskot, Norec-modellen og -verdiar, og kva plikter eit utvekslingsprosjekt medfører 
 • utvikla samarbeidet mellom dei ulike partnarane, blitt betre kjende og fått innsikt i roller og ansvarsområde i eit slikt samarbeidsprosjekt 
 • identifisert potensielle gevinstar, moglegheiter og risikoar i eit eventuelt samarbeid om eit utvekslingsprosjekt 
 • utvikla prosjektideen og lært korleis ein lagar ei god prosjektbeskriving 
 • utarbeidd ein søknad om ein samarbeidsavtale 

Søknadsfrist forundersøking: 15. august 2024.

Kven kan søke?

Norec støttar internasjonale partnarskap i og mellom land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Noreg.

Vi tek i mot søknader frå:

 • Frivillige organisasjonar
 • Offentleg sektor
 • Privat sektor
 • Multilateriale og globale organisasjonar

Søkarane må halde til i Noreg eller i eitt eller fleire av Norec sine samarbeidsland.

Søkaren må:

 • vere ei juridisk eining 
 • ha ein samarbeidspartnar i eitt av Norecs sine samarbeidsland.
 • ha nødvendig fagleg og administrativ kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet 
 • ha ein realistisk prosjektidé som kan utviklast vidare gjennom forundersøkinga 

Norec vil vurdere om søkarane er i stand til å:

 • følge opp og støtte tilsette som er på utveksling 
 • samarbeide godt i eit partnarskap 
 • oppnå resultat 
 • forvalte prosjektet økonomisk 

Slik søker de:

Søknaden om forundersøking består av følgande dokument:
Dokumenta kan ikkje vere passordbeskytta.

Les gjennom retningslinjene (G01) før de sender inn søknaden. 

I tillegg må følgande dokument leggast ved søknaden

 • firmadokumentasjon 
 • signaturrettar 
 • vedtekter 
 • nyaste reviderte og konsoliderte årsrekneskap 
 • nyaste årsrapport 
 • eigenerklæring om organisatoriske forhold og praksisar (E19) 
 • gyldig firmadokument for revisjonsfirmaet som skal revidere Norec-midlane (berre aktuelt viss tilskotet utgjer over 100 000 kr) 

Send alle dokumenta til programrådgivaren dykkar i Norec. Dersom de ikkje har vore i kontakt med Norec før, kan de sende dokumenta til norec@norec.no. 

Rapportering

Når forundersøkinga er fullført, må partnarskapet rapportere resultata. De må sende inn to rapportar:

 Send rapportane direkte til programrådgivaren dykkar i Norec. Rapportane må godkjennast før Norec kan behandle ein søknad om samarbeidsavtale for eit utvekslingsprosjekt.