Hopp til hovudinnhald

Samarbeidsavtale om utvekslingsprosjekt

Om søknaden

Når du har fullført forundersøkinga kan du søke om ein samarbeidsavtale med Norec.

 

 • Søknadsfrist: 1. juni 2024

Gå til søknadsskjema

Søknadskriterium og prosjektlengde

 • Nye søkarar kan i første omgang søke om ei samarbeidsavtale på maks to år. 
 • Søkarar som allereie er i eit utvekslingsprosjekt som vil søke om ny avtale kan søke om avtaler på to til tre år.
 • Søkarar som har vore i fleire Norecstøtta utvekslingsprosjekt kan søke om  avtaler på tre til fem år.

For ei komplett oversikt over alle vurderingskriterum, sjå utlysningen for 2024/2025.

 

 • Vurderingar for nye søkarar

  • Søkarane si evne til å følge opp og støtte tilsette som er på utveksling
  • Søkarane si evne til å samarbeide godt i eit partnarskap
  • Søkarane si evne til å oppnå resultat
  • Søkarane si evne til å forvalte prosjektet økonomisk 
 • Vurderingar for eksisterande partnarskap

  • oppfølging av deltakarar
  • samarbeid i partnarskapet
  • resultat av partnarskapet
  • økonomistyring
  • prosjektutvikling 
 • Vurderingar for langvarige avtalar

  • det same som i kortare avtaler
  • gjensidig læring i partnarskapet – korleis organisasjonane bruker læring frå partnarskapet og tidlegare Norec-prosjekt
  • korleis utvekslingsprosjektet bidrar til organisasjonslæring 
  • Vi vurderer dessutan alle prosjekt som ein del av prosjektporteføljen til Norec. 

Søknadsdokument

Søkaren må utforme eit prosjekt som fremmar institusjonelt samarbeid, aukar organisasjonskapasiteten og fører til utveksling av kunnskap og kompetanse.

Slik søker de

 • Søknaden må vere ferdig utfylt, innahalde alle dokument og signert av ein person med signaturrett.
 • Søknaden må vere sendt til programrådgivaren din innan 1. juni 2024.

 

Følgande dokument inngår i søknaden:

Dokument frå alle partnarar i prosjektet

 • Signaturrettar
 • Eigenerklæring om organisatoriske forhold og praksisar (last ned)
 • Firmadokumentasjon 
 • Vedtekter 
 • Nyaste årsrapport
 • Nyaste reviderte og konsoliderte årsrekneskap
 • Årsrekneskap som er maksimalt tre månader gammal (treng ikkje vere revidert)
 • Gyldig firmadokumentasjon for revisjonsfirmaet som har revidert årsregnskapet
 • Dokumentasjon/autorisasjon fra myndigheitene at organisasjonen kan motta pengeoverføringar frå utlandet (der dette er naudsynt) 

Dokument de må sende inn, dersom søknaden blir godkjend: 

Rettleiing

Her finn du praktisk rettleiing om planlegging, gjennomføring og rapportert av eit utvekslingsprosjekt. Bruk denne når du fyller ut søknaden.