Hopp til hovudinnhald

Utlysning: Tilskudd til demokratifremme gjennom politiske parti fra Norec 2023/2024

Søk her

Om tilskudd til demokratifremme

Ordningen retter seg mot norske politiske partier og ungdomspartier.

Demokratitiltak gjennom politiske organisasjoner representerer et begrenset, men viktig bidrag i demokratiutviklingen i ODA-land. Norske politiske partier kan spille en rolle gjennom sine internasjonale nettverk, sitt engasjement og sin kompetanse innenfor demokratiutvikling og bygging av partiorganisasjoner.

For å få tilskudd gjennom denne ordningen må søkeren oppfylle kriteriene i ordningsregelverket og denne utlysningsteksten.

Ordningen er søknadsbasert. Norec behandler og vurderer søknader på grunnlag av føringene og kriteriene i utlysningsteksten. Dessuten vurderer og vekter vi alle innkomne søknader i forhold til hverandre.

Ingen har krav på tilskudd fra denne ordningen. Dette gjelder selv om søkeren tilfredsstiller samtlige formelle og materielle forutsetninger for tildeling.

Den totale årlige rammen for tilskuddsordningen er åtte millioner norske kroner.

Søknadsfrister og nøkkeldatoer

 • Utlysningsdato: 17.11.2023
 • Søknadsfrist: 18.02.2024
 • Tidligste oppstartsdato: 01.01.2024
 • Seneste oppstartsdato: 30.09.2024

 

 • Ordningsregelverk: Demokratifremme gjennom politiske partier
 • Kapittelpost: 170.70

Hvem kan søke, mål og målgruppe

Hvem kan søke om ordningen?

 • Norske politiske partier og ungdomspartier. Se mer under punkt «søkerkriterier»

Målet med ordningen er:

 • Politiske parti i ODA-godkjente land har bedre evne og kapasitet til å fremme demokrati
 • Politiske partier har styrket sine globale partnerskap og bidratt til bærekraftig utvikling og demokrati i ODA-land

Målgruppe for ordningen er:

Kriterier for måloppnåelse

Følgende kriterier for måloppnåelse benyttes for denne ordningen:

 • Politiske partier eller partisystemer skal bli mer representative, med vekt på ungdom og kvinner.
 • Partier eller partisystemer skal på en konkret måte bli bedre til å ivareta sin demokratiske rolle.
 • Samarbeidet mellom partier skal styrkes, primært gjennom tiltak for forsoning, konsensus og koalisjonsbygging.

Søkerkriterier

Søker må være en juridisk person. Nøyaktig og dekkende informasjon om organisasjonsform må oppgis.

Søker må dokumentere at følgende kriterier er oppfylte:

 • Søker har nødvendig faglig og administrativ kompetanse og kapasitet til å gjennomføre tiltaket. Resultater av tidligere innsats på ordningens virkeområde er relevante.
 • Søker viser god innsikt i problemstillingene.
 • Søker har etablert god kontakt med og forankring hos eventuelle samarbeidspartnere. Søknaden må inneholde informasjon om samarbeidspartnere. Det må fremkomme av søknaden at denne er utarbeidet i fellesskap.
 • Søker har egne vedtekter og et ansvarlig styre.
 • Søkers styre er administrativt adskilt fra virksomhetens daglige drift for å sikre styrets uavhengige kontrollfunksjon.
 • Søker har etiske retningslinjer for virksomheten som inkluderer nulltoleranse for økonomiske misligheter og nulltoleranse for seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering (SEAH).
 • Søkeren har foretatt tilstrekkelige sikkerhetsvurderinger for egne medarbeidere ved opphold utenlands, og iverksatt nødvendige tiltak for eksempelvis opplæring, egne retningslinjer, forsikringer og utstyr.

Norec vil alltid vurdere søkers kompetanse, samt faglige og administrative kapasitet. For søkere som tidligere har mottatt tilskudd fra denne tilskuddsordningen, inngår erfaringer fra tidligere tildelinger, herunder rapportering, økonomistyring og resultatoppnåelse, i vurderingen.

Dersom søker er et lokallag eller en underavdeling av en organisasjon, er det hovedorganisasjonen som skal sende søknaden.

Hvilke tiltak kan få tilskudd?

Det kan gis tilskudd til følgende:

 • Tiltak som fremmer utvikling av velfungerende og demokratiske partiorganisasjoner og systemer i ODA-godkjente land og dermed bidrar til bærekraftsmålene 16 og 17.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Egenprofilering, innsamlingskampanjer, kommersielle aktiviteter eller valgkamparbeid i Norge eller internasjonalt.

Samtlige tiltak må ellers oppfylle følgende kriterier:

 • Tiltaket må falle innenfor målene med ordningen og ta sikte på å dekke et konkret definert behov.
 • Tiltaket må ha klart definerte, realistiske og målbare mål, og oppgi en baseline / nåsituasjon og indikatorer som gjør det mulig å måle og rapportere på oppnådde resultater.
 • Tiltaket må være kostnadseffektivt. Dette må søkeren dokumentere i et detaljert budsjett. Tilskuddet skal ikke medføre at mottakeren oppnår fortjeneste.
 • Indirekte kostnader* knyttet til tiltaket skal utgjøre maks syv prosent av tiltakets totale direkte kostnader.
 • Tiltaket må oppfylle OECD/DAC-direktivenes kriterier for ODA-støtte.

*Indirekte driftskostnader er kostnader som ikke direkte kan knyttes til gjennomføring av det aktuelle prosjektet, herunder kostnader til administrasjon og støttefunksjoner hos tilskuddsmottaker.

Norec vil blant annet legge vekt på følgende elementer i vurderingen av søknadene:

 • I hvilken grad tiltaket kan bidra til å oppnå målene med ordningen.
 • I hvilken grad tiltaket styrker utviklingen av globale og gjensidige partnerskap.
 • I hvilken grad tiltaket legger til rette for kompetanseheving og kunnskapsoverføring mellom samarbeidspartnere.
 • Ivaretakelse av tverrgående hensyn.
 • Tiltakets lokale forankring, bærekraft og exit-strategi.
 • Tiltakets relevans opp mot norske strategier og styrende dokumenter på området.
 • Tiltakets relevans for partnerlandets egne planer og prioriteringer.
 • Risiko/risikohåndtering.
 • Eventuelle generelle føringer for norsk bistand og tiltakets bidrag til bærekraftsmålene 16 og 17.
 • Sammensetning av ordningens portefølje.

Tverrgående hensyn

Samtlige tiltak skal ivareta følgende fire tverrgående hensyn:

 • menneskerettigheter, særlig knyttet til medbestemmelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
 • kvinners rettigheter og likestilling
 • klima og miljø
 • antikorrupsjon

Tilskuddsmottakeren skal identifisere vesentlige risikofaktorer som kan virke negativt inn på de tverrgående hensynene, og analysere og håndtere disse gjennom hele tiltakssyklusen.

Norec vurderer om tilskuddsmottakerens risikovurdering og risikohåndtering gir tilstrekkelig sikkerhet for å unngå utilsiktede negative effekter.

Hvilke krav stilles til søknaden?

 • Søkeren må bruke Norecs søknadsmaler. De er tilgjengelige på norec.no. Søknadsskjemaer skal leveres på engelsk.
 • All relevant dokumentasjon må sendes til norec@norec.no innen søknadsfristen.
 • Vedlegg til søknaden kan lastes opp i følgende formater: docx, xlsx, pdf.
 • Obligatoriske vedlegg til søknaden er: budsjett og resultatrammeverk. Nye søkere må dessuten sende inn gjeldende vedtekter.

Formalisering av tildeling og avslag

Tildeling

Tildeling formaliseres gjennom en skriftlig avtale mellom Norec og tilskuddsmottaker.

 • Avtalen fastsetter oppfølgings- og kontrolltiltak som sikrer at tilskuddsmottakeren bruker tilskuddsmidlene som avtalt. Utformingen og omfanget av oppfølgings- og kontrolltiltak avhenger av hvilken risiko de innebærer og hvor vesentlige de er.
 • Avtalen fastsetter rapporteringskrav. Tilskuddsmottakeren dokumenterer og rapporterer på hvilken effekt tiltaket har hatt på målgruppen (outcomes). Om mulig rapporterer også tilskuddsmottakeren på hvilken effekt tiltaket har hatt på samfunnet (impact).

Avslag

 • Hvis Norec avslår søknaden,  gir vi søkeren skriftlig melding om det. Vi informerer også om muligehten for å klage.

Annen informasjon

 • Laveste søknadsbeløp er NOK 500 000. Varigheten på et prosjekt kan være opptil to år, med mulighet for forlengelse i forbindelse med fremtidige utlysninger for ordningen. Dersom søknaden omfatter flere tiltak eller prosjekter, må søkeren legge ved en overordnet plan som begrunner tematiske og geografiske prioriteringer.
 • Tiltak som får støtte gjennom denne ordningen, må følge EØS-avtalens regler om offentlig støtte, jf. lov om offentlig støtte med tilhørende forskrifter.
 • Norec tar forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet.
 • Forprosjekter får vanligvis ikke støtte.
 • Støtte til seminarer og informasjonsarbeid i forlengelsen av hovedprosjektet vil ikke bli prioritert hvis de utgjør mer enn 10 prosent av samlet prosjektbudsjett.
 • Norec kan gi støtte til å dekke eventuelle prosjektkostnader fra og med 1. januar 2024.
 • Utenriksdepartementets kapittelpost 170.70, sivilt samfunn, er unntatt kravet om geografisk konsentrasjon. Vi oppfordrer likevel søkerne til å konsentrere seg om tiltak for land og tematiske områder der innsatsen forventes å gi best resultater.
 • Også samarbeidstiltak for å styrke demokratiske institusjoner kan være relevante for målene med ordningen.
 • Vi oppfordrer partier og ungdomspartier til å samarbeide om søknadene der dette er hensiktsmessig.
 • Dersom registrering av lokal sivilsamfunnspartner innebærer risiko, kan vi fravike kravet om lokal registrering. Søkeren må imidlertid begrunne unntak fra offentliggjøring av prosjektpartnere etter offentlighetsloven i et eget vedlegg til søknaden. Ta eventuelt kontakt med ansvarlig enhet i Norec dersom du har spørsmål til dette.
 • Norsk bistand skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og vi oppfordrer søkeren til å beskrive hvordan organisasjonen oppfyller dette kravet.
 • Neste planlagte utlysning for denne tilskuddsordningen er i 2025 for prosjekter med oppstart i 2026.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om utlysningen kan du kontakte  avdeling for program, norec@norec.no. Merk emnefelt «demokratifremme».