Hopp til hovudinnhald

Utlysning for tilskudd til utveksling fra Norec 2024/2025

1. Om tilskuddet

Norec støtter globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Tilskuddet fra Norec skal støtte gjensidig arbeidsutveksling og deling av kompetanse som gir unge fagpersoner mulighet til å utvikle internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innen bærekraftig utvikling.

 • Norec skal legge vekt på å støtte en bredt sammensatt portefølje av utvekslingsprosjekt, både tematisk og med hvilke aktører som deltar.
 • Søkere som tematisk jobber med klima, klimatilpasning og matsikkerhet er særlig prioritert for 2024.

Bærekraftsmålene, klimamålene og menneskeretter danner plattformen for den norske utviklingspolitikken og bruken av bistandsmidler.

Norec skal bidra til å realisere de overordnede målene i norsk utviklingspolitikk.

Last ned hele utlysningen som PDF

 

 • Søknadsfrist og midler

  Samarbeidsavtale

  • Frist: 1. juni 2024
  • Oppstart: Januar/februar 2025.
  • Totalramme: 30 millioner norske kroner*
  • Ferdigbehandlet: I løpet av oktober 2024

  Forundersøkelse

  • Frist: 15. august 2024
  • Totalramme: 1 million kroner
  • Ferdigbehandlet: 1 måned etter fristen

  Endelige tildelinger er avhengig av Norecs årlige budsjett.

  *Dette er totalsummen vi har tilgjengelig for alle prosjekt.

 • Formålet med tilskuddet

  Gjennom denne utlysningen ønsker Norec å etablere og styrke globale partnerskap som skal bidra til:

  • ny kunnskap og relevant kompetanse som fremmer bærekraftig utvikling
  • økt kapasitet innen mangfoldsledelse og inkluderende arbeidsmiljø
  • strategisk og institusjonell læring, nyskaping og utvikling på tvers av partnerskapet og i organisasjonene som mottar tilskudd
  • nyskapende og globale nettverk og gjensidige partnerskap som opprettes eller opprettholdes av tilskuddsmottakerne
  • gjensidig læring, utveksling av kunnskap og kompetanse for å støtte bærekraftsmål 17
  • økt interkulturell forståelse og toleranse
  • nye eller forbedrede tjenester levert av tilskuddsmottakerne
  • utviklingseffekt på lokalsamfunnet
 • Hvem får innvilget støtte?

  • Tilskuddsordningen er konkurransebasert.
  • Fullstendige søknader behandles på grunnlag av retningslinjer og kriterier spesifisert i denne utlysningen.
  • Søknader vurderes også ved sammenligning med andre søknader.
  • Ingen søkere er automatisk kvalifisert til tilskudd under denne ordningen, selv om de oppfyller alle formelle og praktiske kriterier.
 • Er du ny til ordningen?

  Er du ny til ordningen, må du søke om en forundersøkelse. Dette er viktig for å etablere partnerskapet og planlegge utvekslingsprosjektet.

  I søknaden om forundersøkelse vil Norec vurdere

  • om partnerskapet kvalifiserer til tilskuddet
  • prosjektets potensial til å nå ønsket resultat
  • evnen til å gjennomføre en utveksling som samsvarer med formålet til tilskuddet

  Deretter vil partnerskapet få muligheten til å søke om en samarbeidsavtale.

2. Hvem kvalifiserer til å søke?

Disse kan søke om tilskudd fra Norec:

 • sivilsamfunnsorganisasjoner
 • offentlige institusjoner
 • selskaper i privat sektor
 • multilaterale og globale organisasjoner

Søkerne må være juridiske, registrerte enheter i henhold til kategoriene ovenfor. Det må oppgis nøyaktige og fullstendig opplysninger om enhetenes art.

 

 • Kvalifikasjonskrav til søkerne

  • Søkerne må være basert i Norge eller i et eller flere av landene på Norecs partnerliste.
   • Under spesielle omstendigheter, der Norec ser at prosjektet har strategisk relevans for de overordnede målene og har transformativt potensial, kan et partnerskap inkludere land som ikke står på den ovennevnte partnerlisten. Prosjekter må til enhver tid gjennomføres i land som kvalifiserer til norskutviklingshjelp (ODA-land).
  • Søkerne må ha en tilstrekkelig administrativ og økonomisk kapasitet til å kunne gjennomføre utvekslingsprosjektet.
  • Søkerne må vise god innsikt i fagområdene som skal utveksles kompetanse på og ha et realistisk resultatrammeverk for prosjektet.
  • Søkerne må bekrefte at enheten har etiske retningslinjer, og at de etiske retningslinjene oppfyller minstekravene spesifisert i Norecs etiske retningslinjer.

  Søkerne må oppgi alle offentlige midler som tildeles prosjektet.

 • Norec ønsker særlig å inkludere

  Norec følger prinsippet om at ingen skal utelates. Utover de overordnede prioriteringene og kvalifikasjonskriteriene for Norecs tilskuddsordning beskrevet oven- og nedenfor, bestreber Norec seg på å inkludere aktører og utvekslingsdeltakere som ellers ikke deltar i globalt partnerskap for bærekraftig utvikling.

  Hovedsakelig to kategorier aktørertas i betraktning her:

  • enheter som tradisjonelt sett ikke er bistandsmottakere, og som ønsker å styrke sitt internasjonale engasjement og samarbeid.
  • enheter som består av, eller jobber med, marginaliserte eller sårbare grupper.

3. Prosjekt- og søknadskriterier

 

 • Krav til prosjektet

  • Prosjektet må være i tråd med OECD/DAC-kriteriene for ODA-støtte.
  • Prosjektet må være i tråd med målene for Norecs tilskuddsordning og må ha som mål å dekke et spesifikt behov
  • Prosjektet må ha tydelig definerte, realistiske og målbare mål, og søknadene må inneholde en beskrivelse av nåværende situasjon/basis og parametere som gjør det mulig å måle og rapportere resultater (resultatbasert ledelse).
  • Prosjektet må være kostnadseffektivt, og det må gjenspeiles i budsjettet.
 • Krav til søknaden

  • Søknaden må inneholde tilstrekkelige risikovurderinger for utvekslingsdeltakerne og prosjektet, og vise at nødvendige tiltak er iverksatt gjennom blant annet visum og arbeidstillatelser, opplæring, egne retningslinjer, forsikringer og utstyr.
  • Søknaden må kunne vise partnerskapets styrke og gjensidighet, felles eierskap til resultatrammeverket og samarbeid i prosjektbeskrivelsen.
  • Søknaden må inneholde en plan for hvordan utvekslingsdeltakerne skal følges opp før, under og etter utvekslingsperioden.
  • Søknaden må vise at prosjektet er forankret i organisasjonens strategiske retning og ledelse
  • Søknaden må identifisere risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på fire tverrgående temaer, og må analysere og styre disse risikofaktorene i løpet av prosjektsyklusen:
   • menneskerettigheter, med særlig vekt på deltakelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
   • kvinners rettigheter og likestilling
   • klimaendringer og miljø
   • antikorrupsjon

  Norec vil vurdere om søkerens risikoanalyse og -styring gir tilstrekkelig forsikring mot utilsiktede negative konsekvenser.

4. Dette kan dere søke om

 

 • Til forundersøkelse

  Norecs tilskudd for forundersøkelsen er hovedsakelig ment å dekke kostnader knyttet til å samle partnerskapet hos en av partnerorganisasjonene og avholde møter med Norec for å planlegge prosjektet.

 • Til utvekslingsprosjekt

  Norecs tilskudd i utvekslingsprosjektet er hovedsakelig ment for å dekke budsjetterte kostnader knyttet til gjensidig utveksling av unge fagpersoner (godtgjørelse, losji, reise og opplæring).

  Hovedaktivitet:

  • fysisk utveksling av ansatte og/eller frivillige i alderen 18–35 år i minimum 6 måneder – det kan finnes unntak

  Gjennom utvekslingen ønsker vi å se utvikling som

  • bruk av nyskapende og/eller digitale metoder og verktøy for å styrke prosjektresultater og partnerskap
  • organisasjonsutvikling og læring, inkludert bruk av alumninettverk og praksisfellesskap
  • deling og utvikling av kunnskap og kompetanse på tvers av partnerskap og med sluttbrukere og lokalsamfunn
  • styrking av internasjonalt samarbeid og organisasjonsutvikling gjennom deling av kunnskap, kompetanse og læring
  • styrket eierskap til, kunnskap om og rekkevidde av prosjektet og partnerskapet, inkludert arbeid med relevant personell på tvers av partnerorganisasjonene
  • styrket fokus på tverrgående temaer («cross-cutting issues») i norsk utviklingssamarbeid: menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, miljø og klima, antikorrupsjon

5. Hva vurderer vi?

I tillegg til kriteriene over, vil Norec vurdere

 • prosjektets relevans med hensyn til norsk utviklingspolitikk og -prioriteringer
 • relevans med hensyn til målene for Norecs tilskuddsordning og endringsteori
 • sammensetningen av porteføljen i Norecs tilskuddsordning
 • i hvilken grad prosjektet styrker utviklingen av gjensidige internasjonale partnerskap
 • i hvilken grad prosjektet styrker og fremmer gjensidig utveksling av kunnskap og kapasitet mellom partnerorganisasjonene
 • i hvilken grad prosjektet utløser endring eller skaper merverdi som går ut over selve utvekslingen, og resultatkjeden.
 • prosjektets relevans med hensyn til lokale forhold og prioriteringer
 • graden av addisjonalitet knyttet til Norecs støtte
 • i hvilken grad prosjektet er rettet mot tverrgående temaer, der dette er relevant
 • due diligence av prosjektet og prosjektpartnere, inkludert referansesjekk der dette er relevant
 • for tidligere søkere: erfaring fra tidligere tilskuddstildelinger og prosjekter (rapportering, risiko- og økonomistyring, RBM, støtte til utvekslingsdeltakere og partnersamarbeid) vil bli vurdert

Erfaring fra forundersøkelsen vil også være en viktig parameter for vurdering av søknaden.

6. Søknadsprosess

For å kunne søke om en samarbeidsavtale må søkerne ha gjennomført en forundersøkelse. Før en samarbeidsavtale kan tildeles, må alle rapporter fra forundersøkelsen sendes inn til og godkjennes av Norec.

 

 • Avtalens varighet

  En samarbeidsavtale kan være på 1–3 år eller 3–5 år.

  • Nye søkere kan i første omgang søke om en samarbeidsavtale på maksimalt 2 år.
  • Søkere som har fått innvilget en samarbeidsavtale med Norec tidligere, kan søke om en langsiktig avtale på 3–5 år.
 • Søknadsbehandling og veiledning

  Søkere vil fortsette arbeidet sammen med en programrådgiver, som veileder og støtter partnerskapet under prosessen.

  • De endelige søknadene vil vurderes i tråd med prosessene og kriteriene beskrevet ovenfor.
  • Norec vil ved behov benytte seg av interne og eksterne rådgivere under vurdering av søknaden.
  • Søknader vil bli behandlet i tråd med offentligloven.

  Detaljert informasjon om søknadskravene og -prosessen (inkludert retningslinjer) finnes her.