Hopp til hovudinnhald

Tilskudd fra Norec til utveksling3

 Snarveier

Om tilskuddet

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet. På grunnlag av årlige tildelingsbrev forvalter Norec tilskudd for å støtte globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Gjennom gjensidig arbeidsutveksling og deling av kompetanse gir Norec unge fagpersoner mulighet til å utvikle internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innen bærekraftig utvikling.

Norec har en variert portefølje for å støtte bærekraftsmål 17. Tilskuddsordningen for 2023 tar også sikte på å styrke globale partnerskap for bærekraftsmål 2, 7 ,11, 13, 14 og 15, særlig innenfor matsikkerhet og klimaendringer (klimatilpasning, sultbekjempelse, miljø og marine økosystemer).

Tilskuddsordningen er søknadsbasert. Søknader behandles og innvilges eller avslås på grunnlag av retningslinjene og kriteriene spesifisert i denne utlysningen.

Tilskuddsordningen er konkurransebasert. Søknadene vurderes ved sammenlikning med andre søknader. Ingen søkere er automatisk kvalifisert til tilskudd under denne ordningen, selv om de oppfyller alle formelle og praktiske kriterier.

Søkerne underrettes om søknadens status så snart som mulig.

Søknadsfrister Norec

Frist for forundersøkelse: 15. august 2024.

Frist for samarbeidsprosjekt: 1. juni 2024, for prosjekter med oppstart i 2025.

NB: Alle prosjekt må ha gjennomført en forundersøkelse før man kan søke om samarbeidsavtale.

Formålet med tilskuddsordningen

Norec støtter globale partnerskap for bærekraftig utvikling og bestreber seg på å ha en variert portefølje av tematiske områder og typer partnere. Norec skal bidra til å realisere de overordnede målene i norsk utviklingspolitikk, som er forankret i 2030-agendaen. Gjennom denne utlysningen ønsker Norec å etablere partnerskap som skal bidra til

 • ny kunnskap og relevant kompetanse som fremmer bærekraftig utvikling
 • økt kapasitet innen mangfoldsledelse og inkluderende arbeidsmiljø
 • strategisk og institusjonell læring, nyskaping og utvikling på tvers av partnerskapet og i organisasjonene som mottar tilskudd
 • nyskapende og globale nettverk og gjensidige partnerskap som opprettes eller opprettholdes av tilskuddsmottakerne
 • gjensidiglæring, utvekslingavkunnskap og kompetanse for å støtte bærekraftsmål17
 • økt interkulturell forståelse og toleranse
 • nye eller forbedrede tjenester levert av tilskuddsmottakerne
 • utviklingseffekt på lokalsamfunnet
 • oppnåelse av bærekraftsmål 2, 7 ,11, 13, 14 og 15, særlig innenfor matsikkerhet og klimaendringer (klimatilpasning, sultbekjempelse, miljø og marine økosystemer)

Hvem kan søke om tilskuddet?

Følgende enheter kan søke om tilskudd fra Norec:

 • sivilsamfunnsorganisasjoner
 • offentlige institusjoner
 • selskaper i privat sektor
 • multilaterale og globale organisasjoner

Søkerne må være juridiske, registrerte enheter i henhold til kategoriene ovenfor. Det må oppgis nøyaktige og fullstendig opplysninger om enhetenes art.

Søkerne må være basert i Norge eller i et eller flere av landene på Norecs partnerliste.

Under spesielle omstendigheter, der Norec ser at prosjektet har strategisk relevans for de overordnede målene og har transformativt potensial, kan et partnerskap inkludere land som ikke står på den ovennevnte partnerlisten. Prosjekter må til enhver tid gjennomføres i land som kvalifiserer til norsk utviklingshjelp (ODA-land).

Kvalifikasjonskriterier for tilskudd

Søknadene må oppfylle følgende kvalifikasjonskriterier:

 • Prosjektet må være i tråd med målene for Norecs tilskuddsordning og må ha som mål å dekke et spesifikt behov.
 • Søkerne må ha den nødvendige ledelseskompetansen og administrative og økonomiske kapasiteten til å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Søkerne må vise god  innsikt i de aktuelle temaene og ha et realistisk resultatrammeverk for prosjektet.
 • Søkeren må bekrefte at enheten har etiske retningslinjer, og at de etiske retningslinjene oppfyller minstekravene spesifisert i Norecs retningslinjer og etiske retningslinjer.
 • Søkeren må bekrefte at det er utført tilstrekkelige risikovurderinger for utvekslingsdeltakerne og prosjektet, og at nødvendige tiltak er iverksatt gjennom blant annet visum og arbeidstillatelser, opplæring, egne retningslinjer, forsikringer og utstyr.
 • Søkerne må kunne vise partnerskapets styrke og gjensidighet, felles eierskap til resultatrammeverket og samarbeid i prosjektbeskrivelsen.
 • Søkeren må forelegge en plan for hvordan utvekslingsdeltakerne skal følges opp før, under og etter utvekslingsperioden.

Norec følger prinsippet om at ingen skal utelates. Utover de overordnede prioriteringene og kvalifikasjonskriteriene for Norecs tilskuddsordning beskrevet oven- og nedenfor bestreber Norec seg på å inkludere aktører og utvekslingsdeltakere som ellers ikke deltar i globalt partnerskap for bærekraftig utvikling. Hovedsakelig to kategorier aktørertas i betraktning her:

 1. enheter som tradisjonelt sett ikke er bistandsmottakere, og som ønsker å styrke sitt internasjonale engasjement og samarbeid
 2. enheter som består av, eller jobber med, marginaliserte eller sårbare grupper

Typer prosjektaktiviteter som omfattes

Norecs tilskuddsordning er hovedsakelig ment for å dekke budsjetterte kostnader knyttet til gjensidig utveksling av unge fagpersoner (godtgjørelse, losji, reise, opplæring).

Tilskuddene kan derfor tildeles for følgende typer prosjektaktiviteter (ikke uttømmende oversikt):

 • fysisk utveksling av ansatte og/eller frivillige i alderen 18–35 år i minimum 6 måneder – det kan finnes unntak
 • bruk av nyskapende og/eller digitale metoder og verktøy for å styrke prosjektresultater og partnerskap
 • organisasjonsutvikling og læring, inkludert bruk av alumninettverk og praksisfellesskap
 • deling og utvikling av kunnskap og kompetanse på tvers av partnerskap og med sluttbrukere og lokalsamfunn
 • styrking av internasjonalt samarbeid og organisasjonsutvikling gjennom deling av kunnskap, kompetanse og læring
 • styrket eierskap til, kunnskap om og rekkevidde av prosjektet og partnerskapet, inkludert arbeid med relevant personell på tvers av partnerorganisasjonene
 • styrket fokus på tverrgående temaer («cross-cutting issues») i norsk utviklingssamarbeid: menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, miljø og klima, anti-korrupsjon

Risikostyring og tverrgående tema

Tilskuddsmottakere må identifisere risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på fire tverrgående temaer, og må analysere og styre disse risikofaktorene i løpet av prosjektsyklusen:

 • menneskerettigheter, med særlig vekt på deltakelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
 • kvinners rettigheter og likestilling
 • klimaendringer og miljø
 • anti-korrupsjon

Norec vil vurdere om søkerens risikoanalyse og -styring gir tilstrekkelig forsikring mot utilsiktede negative konsekvenser.

Norecs vurderingskriterier og prosess

Alle kvalifiserte søknader blir vurdert i henhold til følgende kriterier:

 • Prosjektet må ha tydelig definerte, realistiske og målbare mål, og søknadene må inneholde en beskrivelse av nåværende situasjon/basis og parametere som gjør det mulig å måle og rapportere resultater (resultatbasert ledelse).
 • Søkerne må kunne dokumentere nåværende bemanningskapasitet og ledelsesstrukturer for å lede prosjektet og planlagte utvekslingsrunder.
 • Søkeren må begrunne i hvilken grad prosjektet har en «katalytisk» eller «transformativ» tilnærming, og hva som er resultatkjeden.
 • Prosjektet må være kostnadseffektivt, og dette må gjenspeiles i budsjettet.
 • Søkerne må oppgi alle offentlige midler som tildeles prosjektet.
 • Prosjektet må være i tråd med OECD/DAC-kriteriene for ODA-støtte.
 • Søkerne må bekrefte at prosjektet er forankret i enhetens strategiske retning og ledelse.

Under behandling av søknaden vil Norec ta hensyn til en rekke tilleggsfaktorer, blant annet:

 • prosjektets relevans med hensyn til norsk utviklingspolitikk og -prioriteringer
 • relevans med hensyn til målene for Norecs tilskuddsordning og endringsteori
 • sammensetningen av porteføljen i Norecs tilskuddsordning
 • i hvilken grad prosjektet styrker utviklingen av gjensidige internasjonale partnerskap
 • i hvilken grad prosjektet styrker og fremmer gjensidig utveksling av kunnskap og kapasitet mellom partnerorganisasjonene
 • prosjektets relevans med hensyn til lokale forhold og prioriteringer
 • graden av addisjonalitet knyttet til Norecs støtte
 • i hvilken grad prosjektet er rettet mot tverrgående temaer, der dette er relevant
 • due diligence av prosjektet og prosjektpartnere, inkludert referansesjekk der dette er relevant
 • søkernes risiko og risikostyringssystemer
 • for tidligere søkere: erfaring fra tidligere tilskuddstildelinger og prosjekter (rapportering, risiko- og økonomistyring, RBM, støtte til utvekslingsdeltakere og partnersamarbeid) vil bli vurdert

Tilskuddsordningen er konkurransebasert. Søknadene vurderes ved sammenlikning med andre søknader. Ingen søkere er automatisk kvalifisert til tilskudd under denne ordningen, selv om de oppfyller alle kvalifikasjons- og vurderingskriterier.

Norecs resultatkriterier

I Norecs egne rapporter benyttes følgende parametere for å måle resultatene fra innvilgede prosjektsøknader:

Resultatoppnåelse:

 • i hvilken grad partnere har fått teknisk kompetanse innen bærekraftig utvikling
 • i hvilken grad partnere har oppnådd gjensidig læring
 • i hvilken grad partnere har forbedret evnen til å nå sine sluttbrukere/målgrupper
 • i hvilken grad partnere er i stand til å anvende ny lærdom og kunnskap innad i organisasjonen
 • i hvilken grad deltakerne har fått ny kompetanse og nye ferdigheter
 • i hvilken grad deltakerne har fått nye perspektiver

Prosjektledelse:

 • i hvilken grad partnere veileder, støtter og følger opp sine ansatte som deltar i utveksling
 • i hvilken grad partnere er i stand til å håndtere et internasjonalt partnerskap og samarbeid
 • i hvilken grad partnere er i stand til å legge til rette for læring og tilegnelse av ferdigheter og kunnskap
 • i hvilken grad partnere har sunn økonomistyring

Norec fører også rapport over antall partnere, deltakere og arbeidstimer som bidrar til å oppnå bærekraftsmål på tvers av prosjektporteføljene.

Søknadskrav

For å kunne søke om en samarbeidsavtale må søkerne ha gjennomført en forundersøkelse. Før en samarbeidsavtale kan tildeles, må alle rapporter fra forundersøkelsen sendes inn til og godkjennes av Norec.

En samarbeidsavtale kan være på 1–3 år eller  3–5 år. Nye søkere kan i første omgang søke om en samarbeidsavtale på maks. 2 år. Søkere som har fått innvilget en samarbeidsavtale med Norec tidligere, kan søke om en langsiktig avtale på 3–5 år.

Søkere vil fortsette arbeidet sammen med en programrådgiver, som veileder og støtter partnerskapet under prosessen.

De endelige søknadene vil vurderes i tråd med prosessene og kriteriene beskrevet ovenfor. Norec vil ved behov benytte seg av interne og eksterne rådgivere under vurdering av søknaden.

Søknader vil bli behandlet i tråd med offentligloven.

Detaljert informasjon om søknadskravene og -prosessen (inkludert retningslinjer) finnes her.