Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) publiserer sin første rapport. Den ser på kva som må til for å lukkast med utveksling.

– Publikasjonen er den første av fleire vi vil komme med som kompetansesenter for utvekslingssamarbeid, seier Helge Espe, seniorrådgjevar og ansvarleg for analyse og evalueringar i Norec.

Rapporten «Kva veit vi om utveksling for utvikling? Utveksling, læring og organisasjonskunnskap» er utført av britiske Cliff Allum på oppdrag frå Norec. Allum har gjennomgått alle evalueringar, undersøkingar og rapportar som er gjort av Fredskorpset sidan 2002.

– Det er mykje som må vere på plass for at ein skal lukkast med utveksling som metode for læring og utvikling. Funna i denne rapporten legg grunnlaget for noko av det vi skal jobbe med som kompetansesenter, seier direktør i Norec, Jan Olav Baarøy.

Oppsummering av rapporten

Dei partnarorganisasjonane som best legg til rette for læring gjennom utveksling har visse fellestrekk:

  • Dei har rutiner som sikrar at utvekslinga vert gjennomført på ein god måte.
  • Dei rekrutterer deltakarar med dei kunnskapane og ferdigheitene som skal til for å løyse arbeidsoppgåvene i prosjektet.
  • Dei samarbeider godt med kvarandre under utvekslinga.
  • Leiarane i organisasjonane har eit likt verdisett og kjenner eigerskap til prosjektet.

Fire hovudpunkt

  • Partnarane som utvekslar deltakarar mellom land i sør lærer mest av kvarandre. Dei dreg nytte av eit meir balansert maktforhold, like verdiar, samt fokus på nettverk innanfor og utanfor organisasjonen.
  • Norske partnarar har ikkje alltid forstått læringspotensialet som ligg i utvekslingane. Graden av utbyte har i stor grad vore knytt til korleis deltakarane er tatt imot og integrert også utanfor arbeidsplassen.
  • Dei partnarane som heile tida forbetrar og tilpassar korleis dei rekrutterer deltakarar får mest ut av læringa.
  • Organisasjonar med internt rekrutterte deltakarar lærer mest når deltakaren kjem attende etter utvekslinga. Ein viktig faktor her er å sikre at den tilsette blir verande i organisasjonen.

 

Heilskap

Fredskorpset har samla mykje kunnskap gjennom studier, evaueringer og rapportar dei siste 17 åra. Dei har vore dyktige til å ta til seg informasjonen, og tilpasse seg den læringa desse har gitt. Det har til tider vore fokusert mykje på det som kan verke som spenningar; om fokus bør vere på den enkelte deltakaren eller organisasjonane i nord eller sør.

Modellen til Norec forstår ein best dersom ein ser heile systemet, med deltakar, partnar, samarbeid og samfunnet dei er ein del av, samla.